Vaillant Polska na YouTubeVaillant Polska
Vaillant logo

Koszty ogrzewania

Koszty ogrzewania
Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 20/06/2015

Jakie są wydatki gospodarstw domowych na ciepło i energię elektryczną?

Wydatki na ciepło i energię elektryczną należą do głównych wydatków w rocznym budżecie gospodarstwa domowego. Znajomość wysokości wydatków i ich udziałów w pełnym bilansie jest niewielka, przez co często błędnie szuka się oszczędności w tych miejscach, które nie są aż tak istotne w budżecie. Przykładowo oświetlenie budynku czy mieszkania stanowi przeciętnie 1,5% bilansu energetycznego, a już ciepło dla ogrzewania pomieszczeń blisko 69%. Łącznie ciepło stanowi blisko 84% bilansu energii gospodarstwa domowego. Największe możliwości w obniżeniu kosztów eksploatacyjnych domu lub mieszkania leżą więc po stronie ograniczania zużycia ciepła i stosowania efektywnych systemów grzewczych. Wymiana starego kotła gazowego na nowy kondensacyjny może obniżać wydatki roczne o 20-30%. Zwrot kosztów inwestycji może nastąpić już po 5-6 latach. Zastosowanie kolektorów słonecznych pozwala uzyskać 50-60% oszczędności w kosztach podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Kluczową kwestią pozostaje zapewnienie jak najniższych strat ciepła i w przypadku starych budynków, odpowiednia termomodernizacja przegród i stolarki okiennej. Szczególnie w budynkach nowych dla uzyskania najwyższych klas efektywności energetycznej, np. NF40, nie można pominąć zastosowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, tzw. rekuperatora. W budynkach niskoenergetycznych (np. NF40) oraz tym bardziej w budynkach pasywnych, wydatki na ciepło zostają znacznie zmniejszone i jego udział w bilansie budynku obniża się z ponad 80% do 40-60%. Wydatki na energię elektryczną pozostają zbliżone, będąc zależnymi głównie od pracy urządzeń AGD/RTV i oświetlenia budynku. Większe zużycie energii elektrycznej może przypadać w nowych budynkach ze względu na ich wyższy standard wyposażenia, a także zasilanie wentylacji mechanicznej. prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 25/05/2015

Jaka taryfa dla pompy ciepła?

Jaka taryfa dla pompy ciepła? Właściwy wybór taryfy energetycznej pozwala obniżyć koszty eksploatacyjne, co jest szczególnie ważne w budynkach ogrzewanych pompą ciepła. Za podstawową można uznawać taryfę 1-strefową G11. W jej przypadku cena zakupu energii jest stała we wszystkie dni tygodnia i przez całą dobę. Można tu mówić o jednej zalecie – prostym zasadom rozliczenia kosztów. Mieszkańcy domu nie muszą zwracać uwagi na optymalizację zużycia energii elektrycznej. Nie ma potrzeby, aby np. planować korzystanie z urządzeń elektrycznych w określonych przedziałach czasu. Wybór innej taryfy: 2- lub nawet 3-strefowej może pozwolić jednak na obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej. Nie jest to jednak zagwarantowane z góry, należy wcześniej dokonać jak najbardziej szczegółowej analizy.

prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 20/02/2015

Równoważenie hydrauliczne instalacji grzewczej

Jednym z najbardziej istotnych czynników wpływających na poziom kosztów ogrzewania domu jest równoważenie hydrauliczne instalacji grzewczej. Instalacja zrównoważona hydraulicznie to taka w której wydajność cieplna grzejników jest zawsze dostosowana do potrzeb cieplnych poszczególnych pomieszczeń. Natężenia przepływu wody grzewczej muszą być odpowiednie do potrzeb ciepła, co uzyskać można na drodze odpowiedniego zaprojektowania i wykonania instalacji c.o. pod względem hydraulicznym. Zawory termostatyczne montowane przy grzejnikach nie gwarantują same w sobie obniżenia kosztów ogrzewania budynku. Ich właściwa praca możliwa jest gdy zapewni się odpowiednia zakres regulacyjności i dokona prawidłowych nastaw wstępnych elementu dławiącego przepływ. W większych instalacjach grzewczych konieczne może być stosowanie dodatkowych zaworów regulacyjnych, np. podpionowych zaworów różnicowych. Należy także pamiętać o doborze odpowiedniej nie przewymiarowanej pompy obiegowej. Pompy o płynnej regulacji wydajności (tzw. elektroniczne) pozwalają dostosować się do zmiennych oporów przepływu instalacji grzewczej w sposób nie zwiększający kosztów eksploatacyjnych. prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 20/01/2015

Rzeczywisty koszt ogrzewania domu pompą ciepła w latach 2012-2014

Koszt ogrzewania pompą ciepła należą do najniższych spośród stosowanych powszechnie źródeł ciepła. Dla przykładowego domu z gruntową pompą ciepła w 3-cim sezonie pracy koszty te ulegały stałemu obniżaniu. Wynikło to z wprowadzenia optymalizacji działania systemu grzewczego i układu wentylacji z odzyskiem ciepła. Rekuperator w większym stopniu zaczął być sterowany w zależności od pory dnia. W większym stopniu wykorzystano zyski od nasłonecznienia w sezonie grzewczym. W 2014 roku uległa wyraźnemu  obniżeniu cena zakupu energii elektrycznej (zł/kWh), co dodatkowo pozytywnie wpłynęło na obniżenie kosztów ogrzewania. prezentacja online

Autor: Redakcja Eko-Blog    |    Data: 24/02/2014

Badanie zachowania mieszkańców (7.861 osob) – jak obniżają zużycie energii i koszty ogrzewania domu

Raport o oszczędzaniu energii pod nazwą “Wärmebarometer 2012” (“Barometr ciepła 2012”) powstał na podstawie badań w których wzięło udział 7.861 osób.  Przeprowadzone je z inicjatywy firmy Vaillant w 7 krajach, aby znaleźć odpowiedzi na szereg ważnych pytań związanych z ciepłem. Ograniczanie zużycia energii i zmniejszanie kosztów ogrzewania jest jednym z ważniejszych elementów dbałości o budżet domowy. Mieszkańcy różnych krajów mają często odmienne zachowania na przykład na wypadek odczuwania chłodu. W krajach o cieplejszym klimacie, oczekiwane są raczej niższe temperatury wewnątrz budynku. W krajach “zimniejszych” oczekuje się wyższych temperatur i dłuższego czasu trwania sezonu grzewczego.  Jednocześnie podejmowanych jest wiele konkretnych działań zmniejszających koszty ogrzewania domu. Najczęściej jest to skracanie czasu trwania sezonu grzewczego, a także obniżanie temperatury pomieszczeń w nocy. prezentacja online